Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Nowym Dworze Mazowieckim

M a c i e j    G i e r s z e w s k i


Wzory wniosków egzekucyjnych


W celu założenia sprawy u komornika należy wypełnić wniosek egzekucyjny i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego w kancelarii komornika, bądź przesłać listem poleconym. We wniosku, oprócz danych podstawowych należy podać wszelkie inne znane informacje na temat dłużnika, które mogą pomóc w prowadzeniu egzekucji należności (np. NIP, PESEL, REGON, czy prowadzi działalność gospodarczą i pod jaką nazwą, miejsce pracy, czy pobiera emeryturę lub rentę, rachunki bankowe, czy posiada samochody lub inne wartościowe ruchomości itp).

W części wniosku dotyczącym sposobów egzekucji zalecane jest wskazanie, oprócz egzekucji ze znanego majątku dłużnika, również innych sposobów, gdyż pozwoli to na ich zastosowanie w przypadku ustalenia takiej możliwości.

W przypadku gdy wierzyciel nie dysponuje informacjami o majątku dłużnika, stosownie do art 791^1 kpc może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku. Koszt poszukiwań jako celowy koszt egzekucji w rozumieniu art 770 kpc obciąża dłużnika.

Poniżej wzory wniosków egzekucyjnych.      Wnioski podstawowe

Wniosek egzekucyjny w sprawach cywilnych (KM)   Otwórz...
Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych (KMP)   Otwórz...
Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego   Otwórz...
Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego   Otwórz...
Wniosek egzekucyjny w sprawach pracowniczych   Otwórz...


Eksmisja

Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz egzekucji świadczenia pieniężnego   Otwórz...
Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego   Otwórz...


Egzekucja z wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu

Wniosek o wszczęcie egzekucji związanej z posiadaniem dokumentu                                                                                               Otwórz...
Oświadczenie dłużnika zajętej wierzytelności   Otwórz...
Wniosek o ustanowienie kuratora prawa   Otwórz...
Wniosek o nakazanie sprzedaży prawa   Otwórz...
Wniosek o dokonanie sprzedaży prawa   Otwórz..
Oświadczenie wierzyciela o przejęciu prawa na własność   Otwórz...

Zlecenie poszukiwania majątku   Otwórz...


Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana jako reklama.

Najlepiej oglądać w rozdzielczości 1280x1024.